Vragen?    0515 - 576 700  of    [email protected]
Een bus of touringcar huren met chauffeur kan sinds 1989 bij ITS-Reizen
WIJ VERZORGEN VEILIGE EN GEZELLIGE REIZEN PER BUS OF TOURINGCAR
Koninklijk Nederlands Vervoer

Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer

gedeponeerd op 17 maart 2017 onder nr. 18/2017 ter griffie van de rechtbank te Den Haag
KNV Busvervoer
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 19365, 2500 CJ Den Haag
T 070-3490923, F 084-8684999
E [email protected], I www.knv.nl

Artikel 1: Definities
1.1 Vervoerovereenkomst: de overeenkomst tot vervoer per bus van een of meer personen en al dan niet hun bagage, niet zijnde een reisovereenkomst als hierna gedefinieerd onder 1.4 en met uitzondering van openbaar vervoerdiensten, waarop de CAO Besloten Busvervoer niet van toepassing is.
1.2 Vervoerder: degene die zich bij een vervoerovereenkomst als gedefinieerd onder 1.1 verbindt tot vervoer.
1.3 Opdrachtgever: de wederpartij van de vervoerder bij een vervoerovereenkomst.
1.4 Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde busreis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: a. vervoer; b. verblijf; c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
1.5 Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde busreizen aanbiedt.
1.6 Reiziger: een door de vervoerder per bus te vervoeren persoon respectievelijk, in het kader van een reisovereenkomst, a. de wederpartij van de reisorganisator; b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard of
c. degene aan wie de rechtsverhouding tot de reisorganisator op de rechtens vereiste wijze is overgedragen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
2.1 Elk aanbod van de vervoerder respectievelijk reisorganisator
is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is
vermeld. Elk aanbod tot het aangaan van een vervoerrespectievelijk reisovereenkomst van de vervoerder
respectievelijk reisorganisator is vrijblijvend en kan derhalve
door deze worden herroepen, zelfs nadat de opdrachtgever
respectievelijk reiziger het aanbod heeft aanvaard. Herroeping
van een vrijblijvend aanbod dient binnen 8 kantooruren na
ontvangst van de aanvaarding te geschieden.
2.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een
overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De
(andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel
aansprakelijk.

Artikel 3: Prijzen
3.1 Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de ritprijs
exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
3.2 De vervoerder is bevoegd de stijging van aan de uitvoering
van de overeenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld ten
gevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten, van
de prijzen van consumpties of van verschuldigde heffingen,
middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs door te
berekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de
verhoging afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing en
de gevolgen daarvan geldt hetgeen hierna is bepaald in 6.2 en
6.3.
3.3 De reisorganisator is tot 20 dagen voor de aanvang van de
reis bevoegd om de overeengekomen reissom te verhogen in
verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van
brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke
wisselkoersen. De reiziger kan de verhoging afwijzen. Ten
aanzien van een dergelijke afwijzing en de gevolgen daarvan
geldt hetgeen hierna is bepaald in 6.2 en 6.3. Een dergelijke
wijziging in de kosten zal ook kunnen leiden tot verlaging van de
reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in
redelijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden. De
reisorganisator is verplicht om alle op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor
de aangeboden diensten moet betalen in de geoffreerde reissom
op te nemen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden
verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de
aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van
aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de
reisorganisator of door derden worden verleend, zoals
verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per party
worden geheven en variëren naar gelang de grootte van de
party, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen
variëren.
3.4 De opdrachtgever respectievelijk reiziger is gehouden de
meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht
indien: a. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te
rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden en/of
meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de
ritprijs respectievelijk reissom, b. op zijn verzoek respectievelijk
wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei
wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer
respectievelijk de reis (bijvoorbeeld in de route, het tijdschema,
de verzorging of de accommodatie) zoals deze in de
overeenkomst was voorzien, en c. ten gevolge van vooraf niet
voorziene verkeerssituaties, zoals filevorming, de ritrespectievelijk reisduur langer is dan was overeengekomen.

Artikel 4: Betaling; rechtshandhaving
4.1 De vervoerder is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever
betaling van een voorschot op de ritprijs respectievelijk
vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen. De
opdrachtgever dient het voorschot respectievelijk de
vooruitbetaling binnen de door de vervoerder te bepalen termijn
te betalen. Bij gebreke van een dergelijke termijnaanduiding
dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling tenminste
14 dagen voor de vertrekdatum aan de vervoerder te zijn
betaald. Ingeval de opdrachtgever verzuimt het voorschot
respectievelijk de vooruitbetaling tijdig te betalen is de
vervoerder bevoegd de vervoerovereenkomst te ontbinden en is
de opdrachtgever gehouden aan de vervoerder de door deze
reeds gemaakte kosten respectievelijk overige schade te
vergoeden. Deze schadevergoeding zal tenminste 30% van de
ritprijsbedragen.
4.2 De opdrachtgever is gehouden (het restant van) de ritprijs te
voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is
overeengekomen.
4.3 Bij totstandkoming van een reisovereenkomst dient de
reiziger binnen een door de reisorganisator te stellen termijn een
aanbetaling te verrichten ter hoogte van 30% van de reissom.
Indien deze betaling niet direct respectievelijk tijdig door de
reisorganisator is ontvangen, is de reisorganisator
bevoegd de reisovereenkomst te ontbinden, zonder dat de
reiziger aanspraak op schadevergoeding heeft.
4.4 De reiziger dient (het restant van) de reissom uiterlijk 4
weken voor de dag van aanvang van de reis te hebben betaald
aan de reisorganisator. Deze betalingstermijn geldt als een fatale
termijn. Bij niet-tijdige betaling is de reiziger in verzuim en heeft
de reisorganisator de bevoegdheid om ofwel met inachtneming
van het bepaalde onder 4.5 de reissom te incasseren dan wel om
de reisovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de
reiziger schadevergoeding verschuldigd, berekend
overeenkomstig het bepaalde onder 5.2 van deze voorwaarden.
4.5 In geval van enige niet-tijdige betaling is de opdrachtgever
respectievelijk reiziger zonder dat ingebrekestelling of
aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige
bedrag een direct opeisbare boete verschuldigd van 1,5% per
maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een
hele maand.
4.6 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor de vervoerder respectievelijk reisorganisator verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten jegens de opdrachtgever
respectievelijk reiziger, komen voor rekening van de opdrachtgever respectievelijk reiziger. In geval opdrachtgever of reiziger in verzuim is met betaling van de door vervoerder of reisorganisator in rekening gebrachte bedragen, is de opdrachtgever of reiziger naast de wettelijke rente tevens de
buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij geldt: a. Voor zover opdrachtgever of de reiziger een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de
buitengerechtelijke kosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, eerst verschuldigd als niet is betaald binnen 15 dagen nadat de aanmaningsbrief bij de schuldenaar is bezorgd;
b. Voor zover opdrachtgever of reiziger handelde in de
uitoefening van een beroep of bedrijf maakt vervoerder
respectievelijk reisorganisator aanspraak op vergoeding van de
buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in
afwijking van het bepaalde in artikel 6:96 lid 4 B.W. alsmede in
afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten, reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een
bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom, met
een minimum van € 75,– .

Artikel 5: Annulering
5.1 Indien de opdrachtgever de vervoerovereenkomst opzegt, is
hij verplicht de dientengevolge door de vervoerder geleden
schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn
overeengekomen – met inbegrip van het geval dat de vervoerder
in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende
annuleringsregeling heeft vermeld – is de opdrachtgever, naast
vergoeding van eventueel in zijn opdracht door de vervoerder
reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de
vervoerder verschuldigd: a. indien de opzegging plaatsvindt
tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt:
15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van €
35,-; b. indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen
21 en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 30%
van de overeengekomen ritprijs; c. indien de opzegging
plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag
waarop het vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen
ritprijs; d. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag
waarop het vervoer aanvangt: 75% van de overeengekomen
ritprijs; e. indien opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of
tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.
5.2 Indien de reiziger de reisovereenkomst opzegt wegens een
omstandigheid die voor zijn rekening komt – zoals ziekte of
familieomstandigheden – is hij verplicht de dientengevolge door
de reisorganisator geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen
anders zijn overeengekomen – met inbegrip van het geval dat de
reisorganisator in zijn prospectus of andere publicatie een
afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld – is de reiziger de
navolgende schadevergoeding aan de reisorganisator
verschuldigd: a. bij opzegging eerder dan 56 dagen voor de dag
van vertrek: € 35,- per persoon; b. bij opzegging vanaf de 56e dag
tot 28 dagen voor de dag van vertrek: het bedrag van de
aanbetaling tot een maximum van 25% van de reissom; c. bij
opzegging vanaf de 28e dag tot 14 dagen voor de dag van vertrek:
50% van de reissom; d. bij opzegging vanaf de 14e dag tot de dag
van vertrek: 75% van de reissom; e. bij opzegging op de dag van
vertrek of tijdens de reis: de volledige reissom.
5.3 Indien een of meer reizigers die gezamenlijk met een of meer
andere reizigers voor een verblijf bepaalde accommodatie
hebben geboekt hun reisovereenkomst opzeggen, geldt
zodanige opzegging tevens als opzegging door die andere
reiziger(s) van de met hem (hen) gesloten reisovereenkomst(en)
en zijn ook deze reizigers tot schadevergoeding op de voet van
5.2 gehouden.
5.4 De opzeggingsbevoegdheid kan tijdens het vervoer
respectievelijk de reis niet worden uitgeoefend wanneer
daardoor de reis van het voertuig zou worden vertraagd.
Opzegging door de opdrachtgever respectievelijk reiziger kan
voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis slechts
schriftelijk geschieden.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
6.1 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd de
vervoer- respectievelijk reisovereenkomst op een wezenlijk punt
te wijzigen wegens gewichtige, de opdrachtgever respectievelijk
reiziger zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden. De
opdrachtgever respectievelijk reiziger kan de wijziging afwijzen.
Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator de vervoerrespectievelijk reisovereenkomst op een niet-wezenlijk punt
wijzigt wegens gewichtige, de opdrachtgever respectievelijk
reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, kan de
opdrachtgever respectievelijk reiziger de wijziging slechts
afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe
betekenis strekt.
6.2 De opdrachtgever respectievelijk reiziger dient zijn eventuele
afwijzing zo spoedig mogelijk aan de vervoerder respectievelijk
reisorganisator mee te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing
geen effect sorteert.
6.3 In geval van afwijzing door de opdrachtgever respectievelijk
reiziger als bedoeld in 6.2, kan de vervoerder respectievelijk
reisorganisator de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst
opzeggen. De vervoerder respectievelijk reisorganisator dient
deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig mogelijk uit te oefenen.
In geval van zodanige opzegging heeft de opdrachtgever
respectievelijk reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van
de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer
respectievelijk de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig
deel daarvan.

Artikel 7: Opzegging wegens te geringe deelname of wegens overmacht
7.1 De reisorganisator is bevoegd de reisovereenkomst op te
zeggen zonder dat hij de reiziger enige schadevergoeding is
verschuldigd, wanneer het aantal aanmeldingen kleiner is dan
het vereiste minimum aantal en de reiziger binnen de in de
reisovereenkomst aangegeven termijn schriftelijk van de
opzegging in kennis is gesteld, of wanneer nakoming van de
reisovereenkomst onmogelijk is dan wel wordt bemoeilijkt door
abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die
onafhankelijk zijn van de wil van de reisorganisator en waarvan
de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden
worden vermeden.
7.2 De vervoerder is bevoegd de vervoerovereenkomst op te
zeggen ingeval de nakoming daarvan onmogelijk wordt gemaakt
respectievelijk wordt bemoeilijkt door een omstandigheid die
buiten zijn macht is gelegen; als zulk een omstandigheid worden
onder meer beschouwd staking van ondergeschikten en/of
hulppersonen van de vervoerder en extreme
weersomstandigheden waarvoor een weeralarm wordt
afgegeven. Ingeval de vervoerovereenkomst strekt tot vervoer
middels terbeschikkingstelling door de vervoerder van een of
meer zitplaatsen in een bus en niet van een bus als zodanig is de
vervoerder eveneens bevoegd de vervoerovereenkomst op te
zeggen bij te geringe deelname als bedoeld onder 7.1.
7.3 In geval van opzegging heeft de opdrachtgever respectievelijk
reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs
respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk de
reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 8: Aansprakelijkheidsbeperking

8.1 Ingeval de vervoerder rechtens aansprakelijk is voor schade
veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger ten gevolge van
een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de
reiziger is overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of
gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage,
ontstaan tijdens het vervoer, is zijn aansprakelijkheid voor deze
schade, behoudens – kort gezegd – in geval van opzet of bewuste
roekeloosheid van de vervoerder zelf, op grond van artikel
8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit
wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur
bepaalde bedragen. De vervoerder is niet aansprakelijk in geval
van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare
documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen,
elektronica of andere zaken van waarde.
8.2 De vervoerder is jegens de opdrachtgever respectievelijk
reiziger niet aansprakelijk voor enige andere schade dan bedoeld
onder 8.1, zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt door vertraging
in het vervoer, behoudens indien deze schade het gevolg is van
handelen of nalaten van hem zelf geschied, hetzij met het opzet
de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de
wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou
voortvloeien. De omstandigheid dat de vervoersovereenkomst
niet in het geheel kan worden nagekomen als gevolg van het
naleven van (verkeers)wet- en regelgeving is niet te kwalificeren
als nalaten van de zijde van de vervoerder, en zal niet tot
aansprakelijkheid kunnen leiden. Indien de vervoerder
aansprakelijk is voor schade als gevolg van vertraging is deze op
grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot het bij of krachtens de
op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel
van bestuur bepaalde bedrag.
8.3 De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere
schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is
beperkt tot driemaal de reissom, met dien verstande dat de
vergoeding voor derving van reisgenot ten hoogste eenmaal de
reissom bedraagt. Indien op een in de reisovereenkomst
begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting
of beperking van aansprakelijkheid toekent of toestaat aan de
reisorganisator, geldt deze uitsluiting respectievelijk deze
beperking tot het laagste ten gunste van de reisorganisator
toegestane bedrag.

Artikel 9: Diverse verplichtingen van de reiziger
9.1 De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer
respectievelijk de reis te gedragen overeenkomstig de
aanwijzingen zijdens de vervoerder respectievelijk
reisorganisator, het onverwijld en onvoorwaardelijk verlenen
van medewerking aan aangaande controle van bagage daar
onder begrepen. De reiziger dient in het bezit te zijn van een
geldig identiteitsbewijs en dit op eerste verzoek te tonen. De
reiziger is verplicht voor de aanvang van het vervoer
respectievelijk de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder
meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus)
en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres
en bestemming. De vervoerder respectievelijk reisorganisator is
bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of
omvang van de door de reiziger aangeboden colli niet redelijk is
en/of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon. Om veiligheidsof beveiligingsredenen en/of op verzoek van de autoriteiten kan
de reiziger worden gevraagd om medewerking te verlenen aan
een onderzoek naar bagage. Reiziger is verplicht hieraan
terstond medewerking te verlenen. Vervoerder is gerechtigd
onbeheerde bagage te (laten) inspecteren. Het is de reiziger
verboden: a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of
gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te
dragen; b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of
(hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van de reiziger;
De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van: a.
beschadiging en/of verontreiniging van de bus; b. het gebruik van
alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke
toestemming zijdens de vervoerder respectievelijk
reisorganisator, alsmede het gebruik van verdovende middelen;
c. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en
noodluik; d. het roken; e. het op enigerlei wijze hinderen van het
personeel in de uitoefening van zijn taak; f. het veroorzaken van
hinder en overlast voor medereizigers of weggebruikers,
waaronder het morsen van (hete) drank; g. het in gevaar brengen
van de veiligheid van zichzelf, de overige passagiers, de
bestuurder dan wel van andere weggebruikers.
9.2 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd
vervoer dan wel verder vervoer aan de reiziger te (doen)
ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te
verlaten, indien de reiziger in strijd handelt met de hiervoor
onder 9.1 vermelde verplichtingen, zonder dat de opdrachtgever
of de reiziger ter zake aanspraak heeft op enige
schadevergoeding of restitutie van (een deel van) de ritprijs of
reissom.
9.3 De reiziger is voorts gehouden alle voor de reis noodzakelijke
reisdocumenten, zoals onder meer een geldig paspoort en een
geldig visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het
vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het
vertrek bij tussenstops en tevens de veiligheidsgordels, voor
zover aanwezig, tijdens het rijden te bevestigen. Bij het vervoer
van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk
voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover
aanwezig, tijdens het rijden. Ingeval van het niet beschikken over
de noodzakelijke documenten, het niet-tijdig aanwezig zijn, de
niet-tijdige terugkeer van de reiziger of de weigering om de
veiligheidsgordels te bevestigen tot vertraging van betekenis kan
leiden is de vervoerder respectievelijk reisorganisator bevoegd
het vervoer respectievelijk de reis ten aanzien van deze reiziger
niet verder uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever of de
reiziger ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of
restitutie van de ritprijs of reissom.
9.4 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 9.1 tot en
met 9.3 is de opdrachtgever respectievelijk de reiziger gehouden
aan de vervoerder respectievelijk reisorganisator de schade te
vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden
doordat de reiziger in strijd heeft gehandeld met een van de
hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 10: Cameratoezicht
Vervoerder behoudt zich in het belang van de veiligheid van
reizigers en bestuurder(s) het recht voor om cameraondersteunend toezicht uit te voeren. Dit toezicht vindt plaats
met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens
en de daarop gebaseerde Beleidsregels Cameratoezicht.

Artikel 11: Klachten; bevoegde rechter
11.1 Ingeval de opdrachtgever respectievelijk reiziger een klacht
heeft over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst
dient de opdrachtgever respectievelijk reiziger zijn
desbetreffende klacht direct, schriftelijk of in een andere
passende vorm te richten tot de vervoerder respectievelijk
reisorganisator opdat deze een passende oplossing kan zoeken.
11.2 Indien de klacht niet tijdens de uitvoering van de
overeenkomst naar genoegen van de opdrachtgever
respectievelijk reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen
een maand na uitvoering van de overeenkomst dan wel, indien
het vervoer respectievelijk de reis geen doorgang heeft
gevonden, binnen een maand na de geplande vertrekdatum een
schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de vervoerder
respectievelijk reisorganisator. Indien de klacht betrekking heeft
niet op de uitvoering maar op de totstandkoming van de
overeenkomst, dient de klacht binnen een maand na de

desbetreffende handelwijze van de vervoerder respectievelijk
reisorganisator bij deze te worden ingediend.
11.3 De vervoerder respectievelijk reisorganisator moet een
klacht binnen een maand na indiening daarvan afhandelen.
Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator de klacht
niet tijdig respectievelijk niet naar genoegen van de
opdrachtgever respectievelijk reiziger heeft afgehandeld kan
deze, tot uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst
respectievelijk na de geplande vertrekdatum respectievelijk na
de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder
respectievelijk reisorganisator met betrekking tot de
totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, zijn
klacht schriftelijk voorleggen aan een door de vereniging KNV
Busvervoer in te stellen geschillencommissie. Deze
geschillencommissie beslist bij wege van bindend advies.
11.4 De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze
bindend advies-procedure kan zich wenden tot de volgens de
wet bevoegde rechtbank binnen wier rechtsgebied de
vervoerder respectievelijk reisorganisator is gevestigd, zulks
onverminderd het recht van de reiziger zich te wenden tot een
andere volgens de wet bevoegde rechtbank.
11.5 Onverminderd de wettelijke bepalingen van dwingend recht
met betrekking tot verjaring van rechtsvorderingen en het
bepaalde inzake het verval bij niet tijdige kennisgeving als
bedoeld in artikel 8:1753 BW, vervalt overigens elk
vorderingsrecht van de opdrachtgever respectievelijk reiziger
een jaar na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk een
jaar na de geplande vertrekdatum of na de datum waarop de
gewraakte handelwijze van de vervoerder respectievelijk
reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming van de
overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 12: Toepasselijk recht
Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is het Nederlands recht
van toepassing.

Cookies ITS-Reizen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Kijk voor meer informatie op onze privacy/cookie beleid pagina.